Skip to main content

Algemene voorwaarden

Download als PDF

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten – detacheren van medewerkers – werven en selecteren van medewerkers – ter beschikking stellen van medewerkers op zzp basis.

Deel 1.  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde onderneming Vigile, die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers;
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, of een inleenovereenkomst, is aangegaan via de werkgever teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;
 3. Werkgever: afhankelijk van de gemaakte afspraken is of Vigile of een ingeschakelde derde, de juridische werkgever van de uitzendkracht. De keuze voor de in voorkomende gevallen ingeschakelde partij ligt geheel bij Vigile voor zover daar door partijen niet nadrukkelijk, schriftelijk van is afgeweken.
 4. Uitzend-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde (de opdrachtgever) om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiden van de derde.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Vigile voorziet van uitzendkrachten;
 6. Opdracht: de overeenkomst tussen Vigile en een opdrachtgever op basis waarvan een uitzendkracht voor en onder leiding en toezicht van die opdrachtgever door tussenkomst van Vigile werkzaamheden zal verrichten;
 7. Inlener: iedere rechtspersoon, natuurlijke persoon of andere entiteit die een uitzendovereenkomst, een inleenovereenkomst, een werving- en selectieovereenkomst en/of samenwerkingsovereenkomst aangaat met de werkgever;
 8. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht;
 9. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten eind komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek);
 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds (of de NBBU – CAO voor uitzendkrachten) alleen als zij lid zijn van de NBBU;

 1. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO;
 2. Opdrachtgevertarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
 3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Vigile aan en op iedere overeenkomst tussen Vigile en een opdrachtgever waarop Vigile deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Vigile en een opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend in te stemmen met de toepasselijkheid daarvan op later aan Vigile te verstrekken opdrachten.
 3. Vigile is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om indien gewenst nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 3. Wijze van facturering

 1. De facturen van Vigile zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
 3. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Vigile het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 4. Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Vigile besluiten om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Vigile gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van Vigile zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij tussen beide partijen anders is overeengekomen.
 6. Kostenwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip waarop die wijzigingen in werking treden aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de looptijd van een opdracht.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Vigile werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
 2. Rechtstreekse betaling dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom zulks geschiedt en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening jegens Vigile
 3. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan Vigile kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het bruto factuurbedrag aan Vigile verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Vigile moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door Vigile te maken buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het bruto factuurbedrag met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

 

Artikel 5. Ontbinding en zekerheidsstelling

 1. Als een partij in gebreke blijft om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht, dan is de andere partij gerechtigd de opdracht door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdracht na te kunnen komen.

Indien Vigile de ontbinding op één van deze gronden inroept dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Vigile voor schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. 3. Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht had ontvangen, kan hij de opdracht slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Vigile nog niet is uitgevoerd.

 1. Bedragen die Vigile vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 2. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Vigile gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever Vigile financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de opdracht.
 3. Als er, naar het oordeel van Vigile, gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever Vigile op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht en met inachtname van algemene normen van redelijkheid en billijkheid is Vigile niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  1. de ter beschikkingstelling van de uitzendkracht door Vigile aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten
  2. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht
  3. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht. Dit laat de inspanningsverplichting van Vigile onverlet om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Vigile deze verplichting niet of onvoldoende nakomt dan is Vigile gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Vigile en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vigile
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Vigile voor enige directe schade is in ieder geval beperkt tot 40% van de opdrachtsom per gebeurtenis en tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Vigile nimmer aansprakelijk.
 3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 4. De in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vigile en/of diens leidinggevend personeel.
 5. Vigile heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Vigile maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 6. Bij een transitievergoeding is opdrachtgever aan deze gehouden. Vigile heeft het rechts deze 1 op 1, met eventueel te vermeerderen met belastingkosten, aan de opdrachtgever te factureren. Vigile wordt door opdrachtgever gevrijwaard van deze.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht van Vigile zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke tegen en onafhankelijk van de wil van Vigile ontstane omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot haar risico kan worden gerekend.
 2. Van elke overmachtstoestand bedoeld in het vorige lid zal Vigile mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Vigile zijn opgeschort. Deze opschorting geldt niet voor verplichtingen waarop de overmacht niet van toepassing is.
 4. Als de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan één maand zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is overigens na zodanige beëindiging van de opdracht wel gehouden de door hem aan Vigile verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Vigile te betalen.
 5. Vigile is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht.

Deel 2. VOORWAARDEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

Artikel 1. Arbeidsverhouding

 1. Tussen de uitzendkracht en de werkgever wordt een uitzendovereenkomst aangegaan. Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 2. Een door werkgever ter beschikking gestelde uitzendkracht aan de opdrachtgever werkt feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Werkgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Vigile heeft geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdracht. Als de opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de opdracht, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Vigile.

 

Artikel 2. De opdracht, de ter beschikkingstelling en de beëindiging

 1. In de opdracht wordt de duur van de ter beschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld of bij het ontbreken van duidelijkheid daarover een zo nauwkeurig mogelijke schatting. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de ter beschikkingstelling, het aantal te werken uren, de aard van de werkzaamheden, het uitzendtarief, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd.
 2. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf afgesproken objectieve gebeurtenis zich voordoet.
 4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen dan dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn in lid 9 van dit artikel.
 5. Wanneer de opdrachtgever een opdracht voor bepaalde tijd, waarvoor geen mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, tussentijds wenst te beëindigen dan is de opdrachtgever aan Vigile een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt:
  1. uitzendtarief x (het aantal uren van de opdracht – het aantal gewerkte uren) te verhogen met BTW

Wanneer een mogelijkheid van tussentijdse beëindiging vooraf is overeengekomen dan bedraagt de verschuldigde vergoeding:

 1. uitzendtarief x het aantal uren van de opzegtermijn te verhogen met BTW.
 1. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn in lid 9 van dit artikel.
 2. De ter beschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de werkgever de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen doordat de uitzendovereenkomst tussen werkgever en de uitzendkracht eindigt. Wanneer werkgever de arbeidsverhouding met de uitzendkracht voortzet maar niet specifiek ten behoeve van de opdrachtgever dan blijft de ter beschikkingstelling geëindigd.
 3. Het einde van de opdracht betekent het einde van de ter beschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Vigile om de lopende ter beschikkingstelling(en) te beëindigen op de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 4. Voor een opdracht van bepaalde tijd waarvoor de mogelijkheid van tussentijdse opzegging overeen is gekomen respectievelijk voor een opdracht van onbepaalde tijd is de opzegtermijn één kalendermaand.

 

Artikel 3. Uitzendtarief, (uur)loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht

1. Het door de opdrachtgever aan Vigile verschuldigde uitzendtarief wordt berekend over de uren waarop Vigile op grond van de opdracht aanspraak heeft of tenminste over het door de uitzendkracht werkelijk gewerkte aantal uren indien dit minder is dan het aantal uren volgens de opdracht en verder op basis van het overeen te komen loon van de uitzendkracht volgens lid 2 van dit artikel. Het uitzendtarief wordt vervolgens vermenigvuldigd met toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen, die Vigile

verschuldigd is aan de uitzendkracht. Het uitzendtarief, de toeslagen en de kostenvergoedingen worden verhoogd met BTW.

 1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de ter beschikkingstelling en zo nodig gedurende de ter beschikkingstelling bepaald en zijn vanaf de eerste dag gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever, conform de gelijke inlenersbeloning.
 2. Onder het loon en overige vergoedingen van vergelijkbare werknemers in dienst van de opdrachtgever vallen de volgende componenten:
  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van

Vigile gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;

 1. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waar onder feestdagentoeslag);
 2. onbelaste kostenvergoedingen, reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
 3. na de ingangsdatum van de opdracht alle door de opdrachtgever toegekende loonsverhogingen
 1. De opdrachtgever informeert Vigile tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 3.

Indien de opdrachtgever Vigile onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is Vigile gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de opdracht het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het uitzendtarief dienovereenkomstig te corrigeren en bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Noch in het geval wanneer het loon van vergelijkbare werknemers in dienst van de opdrachtgever – zie het gestelde in lid 2 van dit artikel – wordt verlaagd noch indien er sprake is van onjuiste informatieverstrekking – zie het gestelde in lid 3 van dit artikel – zal er neerwaartse bijstelling van het oorspronkelijk overeengekomen uitzendtarief plaatsvinden. 6. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens lid 3, dan worden deze vastgesteld in overleg tussen Vigile, de uitzendkracht en opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de taken en verantwoordelijkheden die invulling van de functie met zich meebrengt.
 2. Tijdens de looptijd van de opdracht is Vigile gerechtigd het uitzendtarief aan te passen aan wijzigingen in de kosten van arbeid. Deze wijzigingen kunnen zijn:
  1. wijzigingen in (fiscale en sociale) wet- en regelgeving;
  2. algemene, eenmalige en/of periodieke loonsverhogingen op initiatief van de opdrachtgever;
 3. Iedere aanpassing van het uitzendtarief wordt door Vigile zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd.
 4. Als de opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van het uitzendtarief over ten minste acht uren per oproep als:
  1. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd;
  2. of de opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
 5. Wanneer de opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen dan worden deze voor rekening van en door de opdrachtgever verstrekt. Indien bedoelde benodigdheden door Vigile worden verzorgd is Vigile gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever met de uitzendkracht

 1. Als de opdrachtgever met een hem door werkgever ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan dan stelt hij Vigile daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken.
 2. Onder arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt ook verstaan het laten verrichten van werkzaamheden door de uitzendkracht in enigerlei vorm van opdrachtverstrekking.
 3. De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan wanneer de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en werkgever niet rechtsgeldig is beëindigd.
 4. De opdrachtgever zal niet eerder een arbeidsverhouding aangaan met de uitzendkracht dan wanneer de uitzendkracht minimaal 1600 uren voor de opdrachtgever heeft gewerkt op basis van een opdracht aan Vigile. In het andere geval is de opdrachtgever aan Vigile een vergoeding verschuldigd van:
  1. = Afkoop fee bestaande uit een X% over de gehele loonsom met inbegrip van 8% vakantiegeld te verhogen met BTW.
  2. = Restant uren * tarief en van deze uitkomst X% ter doorbelasting met verhogen van de BTW.
 5. Voor een opdracht van bepaalde tijd geldt indien daarvan sprake is, dat de opdrachtgever aan Vigile de hogere vergoeding verschuldigd is van 2 = Restant uren * tarief en van deze uitkomst X% mag doorbelasting met verhoging van de BTW, in plaats van de in lid 4 onder 1 berekende vergoeding.

 

Artikel 5. Selectie en vervanging van uitzendkrachten

 1. De uitzendkracht wordt door Vigile of een door haar ingeschakelde derde gekozen enerzijds aan de hand van de bij Vigile bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan Vigile verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 2. Door de opdrachtgever gestelde niet-functierelevante eisen zullen en behoeven niet door Vigile te worden gehonoreerd.
 3. De opdrachtgever heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan Vigile kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever gehouden Vigile minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing.
 4. Gedurende de looptijd van de opdracht is Vigile gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Voor de vervangende uitzendkracht zal een nieuw uitzendtarief worden vastgesteld.
 5. De opdrachtgever zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van Vigile

 

Artikel 6. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Vigile

1.De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Tevens verstrekt de opdrachtgever de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

 1. De opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en Vigile aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 2. Wanneer de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan blijvend letsel of de dood het gevolg is dan is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Vigile gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. 4. De opdrachtgever zal Vigile te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Vigile ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Vigile de bevoegdheid deze aanspraken jegens haar aan de direct belanghebbende(n) te cederen dan wel mede namens Vigile geldend en opeisbaar te maken bij de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 7. Identificatie en persoonsgegevens

 1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de ter beschikkingstelling de identiteit van een uitzendkracht vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument. De opdrachtgever mag geen kopie van deze maken dan wel in het bezit hebben.
 2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de ter beschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van een uitzendkracht vertrouwelijk in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vigile is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Chat openen
Hallo 👋 Interesse in een nieuwe uitdaging in het onderwijs, de zorg of bij de overheid? Neem gerust contact op! Gr. Mina van Vigile